ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:04:14 04:55 17:28 18:09 (dawn, rise, set, dusk) UTC