ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:05:12 05:53 16:15 16:56 (dawn, rise, set, dusk) UTC