ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:00:36 02:05 20:37 22:06 (dawn, rise, set, dusk) UTC