ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:06:41 07:31 14:38 15:28 (dawn, rise, set, dusk) UTC