ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:07:16 08:11 14:19 15:15 (dawn, rise, set, dusk) UTC