ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:04:19 05:00 17:22 18:03 (dawn, rise, set, dusk) UTC