ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:07:09 08:03 14:20 15:14 (dawn, rise, set, dusk) UTC