ICAO code:
 ENTO (Torp NO)     Data  Satellite  Weather  
SUN:03:58 04:40 18:05 18:47 (dawn, rise, set, dusk) UTC